NOTICE & TAKE DOWN PROCEDURE

Alle informatie op de website van Mynd worden zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, stuur dan een verzoek naar Mynd om deze informatie van de website te laten verwijderen.

mynd [apenstaart] mynd.nu

Mynd streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Een verzoek dat onvolledige informatie bevat kan niet in behandeling worden genomen. Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk ons uw naam, emailadres en telefoonnummer te verschaffen.

Inbreukmakende informatie

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de informatie waarop uw verzoek is gebaseerd in de mail aan te duiden en uw verzoek kort nader te motiveren.

Bewijsstukken

Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen: bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten. Of bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

Door de mail te sturen verklaart u ook:

· Rechthebbende te zijn van de vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.

· De mail naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien Mynd uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat Mynd enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.

Privacy

“Een deel van de beschikbare advertentieruimte op onze website(s) wordt verkocht door Sanoma. Sanoma maakt daarbij gebruik van door haar verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website, maar ook over het gebruik van de websites, diensten en producten van Sanoma. Sanoma maakt hiertoe gebruik van cookies, als u hiertoe toestemming hebt gegeven. Sanoma is de verwerkingsverantwoordelijke voor de door haar in het kader van het tonen van advertenties gebruikte gegevens. Het privacy- en cookiebeleid van Sanoma is hierop van toepassing.”

Geschreven door

Journalist, online ondernemer en mede-oprichter van Snippet Media. Heeft zichzelf al meerdere malen opnieuw uitgevonden in werk, de liefde en het leven.